Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Podívejte se, co děláme:

Snažíme se chránit vaše osobní údaje. Jak důležité je to pro nás, dokazuje mj. skutečnost, že jsme zavedli organizační a technická opatření v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, zejména zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Dz.U. /polská sbírka zákonů/ čís. 2002.101.926, ve znění pozd. změn) a jeho prováděcími právními předpisy.

Na našich webových stránkách dostupných na https://waterpoint.cz osobní údaje nezpracováváme.

Soubory cookie používáme k vytváření statistik o tom, jak jsou používány naše webové stránky (např. počet návštěv) a k analýze provozu našeho webu, udržování vaší relace a ukládání dat pro pohodlnější používání našich webových stránek.

Subjektem, který umísťuje soubory cookie na koncovém zařízení uživatele, je provozovatel webových stránek Grupa Liberta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 5.

Soubory cookie jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení - prohlížeči, a jsou určeny k tomu, aby usnadňovaly návštěvu našich webových stránek. Žádné osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek neshromažďujeme. Soubory cookie nevyužíváme žádným způsobem, který by mohl narušit vaše soukromí.

Na našich webových stránkách používané relační soubory cookie a trvalé soubory cookie. Relační soubory cookie jsou dočasné soubory uložené na vašem koncovém zařízení, které jsou z něj odstraněny po ukončení vaší návštěvy webových stránek. Google Analytics, Facebook vedou naším jménem reklamní kampaně. Další informace o souborech cookie najdete na webových stránkách těchto subjektů. Trvalé soubory cookie zůstanou na vašem koncovém zařízení po dobu, jejíž délka záleží na nastavení cookies. Lze to zjistit v nastavení prohlížeče. Trvalý soubor můžete sami odstranit z webového prohlížeče dříve.

Používáním našich webových stránek můžete přijmout soubory cookie od spolupracujících třetích stran, tj. vy rozhodujete o zpracování souborů cookie prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Soubory cookie můžete deaktivovat nebo zcela vypnout v nastavení webového prohlížeče nebo zvolit příslušnou možnost v branách firewall. Avšak vypnutím cookies můžete znemožnit plné využívání našich webových stránek.

Tento dokument je platný od 01.04.2018.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v pravidlech pro ochranu osobních údajů.

INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR V GRUPA LIBERTA SP. Z O.O. SP. K.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ GRUPA LIBERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Vážení, dnem 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (též známé jako GDPR). Cílem těchto změn je sjednocení pravidel pro zpracování osobních údajů v Evropské unii. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace související se zavedením nové právní úpravy.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") vás informujeme, že:

1. Správcem vašich osobních údajů je Grupa Liberta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 5, tel. +48 (33) 845 90 83, e-mail: biuro@grupaliberta.pl.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

2. Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K. zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:
a) podniknutí s vaším souhlasem kroků, které směřují k uzavření smlouvy se společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K. (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení);
b) plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení);
c) plnění zákonných povinností společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K. v souvislosti s plněním uzavřených smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení);
d) marketingu a reklamy produktů a služeb nabízených společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K. s vaším souhlasem (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení).

3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v bodě 2 vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším příjemcům nebo kategoriím příjemců pouze s vaším souhlasem.

4. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených v bodě 3, tj.:
a) v rámci plnění uzavřené smlouvy se společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K., a to až do ukončení jejího plnění, a následně po dobu a v rozsahu vyžadovaném zákonem, a v případě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů po ukončení smlouvy, až do doby odvolání souhlasu;
b) v rozsahu plnění zákonných povinností v souvislosti s plněním uzavřených smluv, až do doby splnění těchto povinností společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K.
c) v oblasti marketingu a reklamy produktů a služeb nabízených společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K., až do doby odvolání vašeho souhlasu s takovým zpracováním;

5. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K., máte:
a) právo na přístup k osobním údajům - podle čl. 15 Nařízení;
b) právo na opravu osobních údajů - podle čl. 16 Nařízení;
c) právo na výmaz osobních údajů - podle čl. 17 Nařízení;
d) právo na omezení zpracování osobních údajů - podle čl. 18 Nařízení;
e) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - podle čl. 21 Nařízení;
f) právo na přenositelnost osobních údajů - podle čl. 20 Nařízení.

6. V případ, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, tj. souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

7. Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K. došlo k porušení tohoto Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. u orgánu, který je nástupcem generálního inspektora ochrany osobních údajů).

8. Pro rozsah, v jakém jsou vaše údaje zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy se společností Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K., je poskytnutí vašich osobních údajů pro uzavření této smlouvy nezbytné. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak bez poskytnutí těchto údajů nebude možné smlouvu s Grupa Liberta Sp. z o.o. Sp. K. uzavřít.

Zadzwoń